การประชุมวิชาการ

เรื่อง "จากการปฏิบัติสู่งานวิจัย เพื่อเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ"
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประเภท สถานะ
1 ม.ล.รังสิต สุขสวัสดิ์ ผู้ปกครองนักเรียน ชำระเงินแล้ว
2 นางภัทรพร สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ผู้ปกครองนักเรียน ชำระเงินแล้ว
3 นางสาวธาริณี เต็งอำนวย ผู้ปกครองนักเรียน ชำระเงินแล้ว
4 นางปนิตา เจรจา ผู้ปกครองนักเรียน ชำระเงินแล้ว
5 นางรวยริน ทองกุม ผู้ปกครองนักเรียน ชำระเงินแล้ว
6 นางสุดารัตน์ วรากรวรวุฒิ ผู้ปกครองนักเรียน ชำระเงินแล้ว
7 นางสุพรรณิการ์ อภินิเวศ ผู้ปกครองนักเรียน ชำระเงินแล้ว
8 นายเด่นดวง เกตุปัญญา ผู้ปกครองนักเรียน ชำระเงินแล้ว
9 นางจิตรา เกตุปัญญา ผู้ปกครองนักเรียน ชำระเงินแล้ว
10 นางเรืองลอง จิรชีวีวงศ์ ผู้ปกครองนักเรียน ชำระเงินแล้ว
11 นางสาววิชุดา เต็งอภิชาต ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
12 นางสาวทิภาพร เงินสม นิสิต/นักศึกษา ชำระเงินแล้ว
13 นางสาวอาภรณ์ ชาญมณีตระกูล นิสิต/นักศึกษา ชำระเงินแล้ว
14 นางสาวพรเพ็ญ ทองโท ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
15 นางสาวจินตรัตน์ ม่วงชุม ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
16 นางสาวพันทิวา งามพจน์วงศ์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
17 นางสาวนพภู พันธ์โพธิ์ นิสิต/นักศึกษา ชำระเงินแล้ว
18 นางสาวมารีนา ศรีวรรณยศ นิสิต/นักศึกษา ชำระเงินแล้ว
19 นายชัยศักดิ์ ชั่งใจ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
20 นายชัชวาล พูลสวัสดิ์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
21 นายฉัตรชัย เพ็ชรจั่น ผู้ปกครองนักเรียน ชำระเงินแล้ว
22 นางสาวสิริวรรณ เรืองไทย ผู้ปกครองนักเรียน ชำระเงินแล้ว
23 นายราชัย นาคามดี ผู้ปกครองนักเรียน ชำระเงินแล้ว
24 นางวราภรณ์ นาคามดี ผู้ปกครองนักเรียน ชำระเงินแล้ว
25 นางสาววารุณี วงษ์สันต์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
26 นางสาววัฒนา วงษ์สันต์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
27 นายกานต์ สุระกำแหง ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
28 นางกณิศนันท์ ดีดวง ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
29 นายณัชกิตติ์ จันทร์รอด ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
30 นางวิมล ดวงจันทร์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
31 นางลำแพน ขวัญยืน ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
32 นายอรรณณัฐ ภู่เสือ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
33 นางสาวสุชาดา ชนะโชติ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
34 นางสาวนิจปภา อ่อนอ้าย ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
35 นางสาวอมรรัตน์ ม่วงปัด ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
36 นายธีรภพ รักงาม ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
37 นางศศิธร มงคลทอง ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
38 นางสาวบุญตา สุวรรโณ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
39 นายวรวัฒน์ แสงน้อยอ่อน ครู/อาจารย์ รอแจ้งการชำระเงิน
40 นายรัขนิกร ชลไชยะ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
41 นางอาภรณ์ ดวงรัตน์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
42 นางศิริรัตน์ ถิรานุชิต ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
43 นางสาวอำภาพร ดาวัณณา ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
44 นางสาวรัชรินทร์ ศรีทนงประเสริฐ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
45 นางรัตนาวดี ทแงจินดา ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
46 นางสาวเบญจรัตน์ แสนมงคลพาณิชย์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
47 นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
48 นางสาวดรุณี พรายแสงเพ็ชร ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
49 นางอวยพร แสงหิรัญ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
50 นางปิยะพรรณ บุญทิม ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
51 นางสาวชาลินี สมุทรผ่อง ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
52 นางจารุนันท์ บูรณจินดา ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
53 นางรัชดาวรรณ กระสินธุ์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
54 นายศารทูล อารีวรวิทย์กุล ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
55 นางสาวนลินี ธีระจักร ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
56 นายบุญรัตน์ จันทร นิสิต/นักศึกษา รอแจ้งการชำระเงิน
57 นางสาวกนิษฐา มูลรัตน์ นิสิต/นักศึกษา ชำระเงินแล้ว
58 นางศิริพร ปรีดาศักดิ์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
59 นายภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
60 นางผจงวาด พูลแก้ว ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
61 นางทิพย์อาภา ศรีวรางกูร ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
62 นางสาวจุฑารัตน์ จรูญรักษ์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
63 นายบรรชา กลมภักดี ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
64 ผศ.ศิริพร เหล่าเมือง ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
65 นางสาววนิดา เรืองศาสตร์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
66 นางวิไลลักษณ์ ยัง ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
67 นางสาวน้องนุช จำปารัก ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
68 นางบุสญา อิ่มแก้ว ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
69 นางสาวอารีย์ ขอพึ่ง ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
70 นางสาวอลิศรา บุญยัง ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
71 นายธีระภัทร์ ยอดชมญาณ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
72 นางเสาวลักษณ์ ประมาน ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
73 นางสาวดาวรุ่ง ฤทธิ์บำรุง ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
74 นางสาวนุชนก หอมขจร ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
75 นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีสว่าง นิสิต/นักศึกษา ชำระเงินแล้ว
76 นางสาวอัจฉราลัย ทองดี นิสิต/นักศึกษา ชำระเงินแล้ว
77 นายนายวัชรพงษ์ ว่องนิยมเกษตร ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
78 นางสาวอัมราพร เรืองรวมศิลป์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
79 นางสาวมนัสนันท์ ม่วงแสง นิสิต/นักศึกษา ชำระเงินแล้ว
80 นางสาวนภารัตน์ เสาะขุนทด ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
81 นางสาวนาริน ทารีเวก ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
82 นางสาวทัสริน สมนวนตาด ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
83 นางสาวชฎาพร สกุลสม ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
84 นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ ครู/อาจารย์ รอแจ้งการชำระเงิน
85 นางสาวพันธ์ศิริ มูลศรี ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
86 นางสาวประภาพร แสงอนุศาสน์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
87 นางสุปราณี สถาวร ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
88 นายสมนึก เกียรติการัณย์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
89 นายยุคศิลป์ ไชยภักดิ์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
90 นายทรงศักดิ์ ศิริขวง ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
91 นางทิพวรรณ จรัญ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
92 นางอรัญญา เชื้อทอง ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
93 นางเพียรทอง เมธะพันธุ์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
94 นางสาวอัจฉรา อินทรรุจิกุล ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
95 นางสมโภชน์ มารต่อม ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
96 นางศุภมร ชมภูมิ่ง ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
97 นางสาวอมรพันธ์ เขื่อนรอบเขต ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
98 นายสัญญา เสียงหวาน ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
99 นายนรินทร์ มีคำ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
100 นางลำดวน ไตรทิพยากร ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
101 นางชบาไพร ใจติ๊บ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
102 นางสายสมร ลานเหลือ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
103 นางสาวรุจาภา พลห่วง ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
104 นางสาวสาลี่ คู่เทียม ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
105 นางสาวเพ็ญพักตร์ สมัครเขตรการ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
106 นางสาวสุวรรณี ปัจรีย์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
107 นายนพนันท์ อรัญมิ่ง ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
108 นายสรณ ปัทมพรหม ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
109 นางสาวกนกพรรณ วงษ์คำ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
110 นางสุดาพร หาญจริง ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
111 นางจันทร์ทิวา ศรีสุพรรณ์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
112 นางสาวณัฐลดา จันทรา ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
113 นางมีนา รอดคล้าย ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
114 นางสาวช่อทิพย์ พัฒนวงศ์ปราการ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
115 นางสาวขวัญใจ อธิปัญญาวงศ์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
116 นางสาวปรียากรณ์ เกตุมาก ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
117 นายทิณธรรม ไทยธรรม ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
118 นายชัยวัฒน์ สัตยาธนวัฒน์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
119 นางรสสุคนธ์ วีรวัฒน์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
120 นายยงยุทธ ทองจำรูญ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
121 นายพงค์เทพ นันตาบุญ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
122 นางสิรินาถ จอมพงษ์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
123 นายเกรียงไกร ทะยานัง ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
124 นายรัฐเขต นิลรัตนบรรพต ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
125 นายพีรนันท์ ยอดบ่อพลับ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
126 นางสาวจันทรา ศิรินาวี ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
127 นายเชษฐชาตรี นวลขำ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
128 นางสาวนุสรา เดชจิตต์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
129 นางสาวสราญจิต อ้นพา ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
130 นายธัชพล พลรัตน์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
131 นายธนพล วงษ์สวัสดิ์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
132 นางมณินทร แก้ววงศ์วัฒนา ผู้ปกครองนักเรียน ชำระเงินแล้ว
133 นางนพวรรณ น้อยเชี่ยวกาญจน์ ผู้ปกครองนักเรียน ชำระเงินแล้ว
134 นายชัชวาลย์ อันแสน ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
135 นายสมบัติ แซ่เบ๊ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
136 นายทศพร ศรีแสง ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
137 นายทีปกร เนียมคล้าย ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
138 นางสาวอาริสา จุ้ยรักษา ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
139 นางสุรีพร วิทยาวราพงศ์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
140 นางสาวอัญชลี ประวิตรานุรักษ์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
141 นายสถิตย์ภัทร วงศ์สว่าง ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
142 นางสาวพัฒน์นรี มูลชา ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
143 นางสาวจำนงค์ สดคมขำ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
144 นายเสกสรรค์ หงษ์หิรัญพันธ์ ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
145 นางสาวขนิษฐา รุ่งวิทย์วทัญญู ครู/อาจารย์ ชำระเงินแล้ว
146 นางสาวศุภนุช เจียมวงษ์ ครู/อาจารย์ รอแจ้งการชำระเงิน
147 นางอารีรัตน์ เกตุกัน ครู/อาจารย์ รอแจ้งการชำระเงิน
148 นางอารียา โอบนิธิกุล ครู/อาจารย์ รอแจ้งการชำระเงิน
149 นางแสงดาว แซ่หลู ครู/อาจารย์ รอแจ้งการชำระเงิน
150 นางสาวผกาแก้ว ชุติวรรณพร ครู/อาจารย์ รอแจ้งการชำระเงิน
151 นางสาวสุจิตรา ทองวารี ครู/อาจารย์ รอแจ้งการชำระเงิน
152 นางณัฐชัชธร สกลชัย ครู/อาจารย์ รอแจ้งการชำระเงิน
153 นายพิชัย แสนเสนา ครู/อาจารย์ รอแจ้งการชำระเงิน
154 นายธีรธาร รุจางกูร ครู/อาจารย์ รอแจ้งการชำระเงิน